RODO + Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TWE SUKIENKI

   

  I. Postanowienia wstępne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym pod nazwą twe sukienki, działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w internecie pod adresem www.twesukienki.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym”), prowadzonym przez twe sukienki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres: 0-258 turka, ul. Brzozowa 7, NIP: 7133094802, REGON: 367337488 (zwane dalej „sprzedawcą”).
  2. Niniejszy regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego – określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu internetowego, składania zamówień w sklepie internetowym oraz zasady zawierania umów sprzedaży.
  3. Każdy użytkownik składający zamówienie (zwany dalej „klientem”) w sklepie internetowym zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień regulaminu.
  4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu internetowego, w formie umożliwiającej pobranie, zapisanie jego wersji na wybranym przez siebie nośniku oraz wydrukowanie.
  5. Administratorem danych osobowych jest twe sukienki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 20-258 turka, ul. Brzozowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000679639 dla której akta rejestrowe prowadzi sąd rejonowy lublin-wschód w lublinie z siedzibą w Świdniku, IV wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7133094802, REGON: 367337488.

  II. Postanowienia ogólne

  1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów w postaci odzieży (zwanych dalej „towarami”).
  2. Informacje o produktach w sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 K.C., zgodnie z warunkami regulaminu.
  3. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie oraz materiale, z którego jest wykonany.
  4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby prezentowane zdjęcia oferowanych towarów były rzetelne i odzwierciedlały ich rzeczywisty stan. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne, jakie mogą wystąpić między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, wynikają z powodów technicznych i sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności. W razie wątpliwości z prezentacją internetową towarów należy skontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego twe sukienki

  1. Sklep internetowy Twe Sukienki umożliwia zamawianie oferowanych przez sklep internetowy towarów przy pomocy sieci elektronicznej.
  2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu internetowego („klient”), a Twe Sukienki Sp. z o.o.
  3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi dowodu zakupu (faktura) lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  4. Sklep internetowy podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
  5. Użytkownik, który skorzystał ze sklepu internetowego, zobowiązany jest do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  • nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej;
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla administratora niniejszego sklepu;
  • korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego do użytku własnego;
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium rzeczypospolitej polskiej, postanowieniami regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

  IV. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu internetowego (on-line).
  2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. zamówienia są realizowane w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia.
  3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu internetowego (tzw. zakupy bez rejestracji).
  4. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w sklepie internetowym. Zgoda ta jest dobrowolna, jednakże konieczna w celu złożenia zamówienia.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu dostępnym na stronie sklepu internetowego, wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i systemowego wygenerowania dowodu zakupu w postaci faktury.
  6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty sklepu internetowego, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka.
  7. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu internetowego oraz drogą mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep internetowy oferty zakupu klienta.
  8. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną („potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. Potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez klienta towarów.
  9. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest siedziba sprzedawcy.
  10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym regulaminem.
  11. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta.
  12. W przypadku, gdy po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia klienta, jego realizacja okaże się niemożliwa z przyczyn innych niż brak towaru w sklepie internetowym, w tym gdy zakup towarów od dostawców sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, sprzedawca poinformuje klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
  13. W przypadku braku zamówionego towaru lub kiedy zamówiony towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sprzedawca ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie dwadzieścia jeden (21) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar – sprzedawca zwróci klientowi należność za towar w ciągu siedmiu (7) dni od daty anulowania zamówienia.
  14. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez klienta zamówienia.
  15. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy dane teleadresowe klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie, a także w przypadku zamówień składanych przez osoby, które:
  • nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu;
  • wcześniej składały zamówienia, a następnie je wycofywały bez podania przyczyny;
  • wcześniej rezygnowały z odbioru zamówionego towaru bez uzasadnionego powodu;
  • nadużyły lub w oczywisty sposób próbują nadużyć zaufania sprzedawcy.

   

  V. Dostawa i odbiór

  1. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem poczty polskiej, na adres wskazany w zamówieniu przez klienta, w zależności od miejsca dostawy i sposobu płatności.
  2. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez klienta. W przypadku wybrania przez klienta płatności drogą elektroniczną rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w momencie zaksięgowania kwoty płatności. Wówczas nadanie przesyłki z towarem nastąpi po otrzymaniu przez sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez klienta i po wykonaniu zamówionego produktu.
  3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez klienta.
  4. Sprzedawca dołącza do każdego przesłanego towaru dowód zakupu w postaci faktury.

  VI. Ceny i formy płatności

  1. Informacja o cenie zakupu towaru w sklepie internetowym jest podawana na jego stronie. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez klienta.
  2. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego są cenami brutto w złotych polskich.
  3. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
  4. Klient może wybrać następujące sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostawę zamówionych towarów:
   przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy lub za pobraniem
  5. W przypadku wybrania płatności przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, zamówienie zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy sprzedawcy. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.
  6. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego sprzedawcy.
  7. W przypadku wybrania płatności za pobraniem, zamówienie zostanie realizowane w  ciągu trzech dni roboczych.

  VII. Reklamacje

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (dz. U. Z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Sprzedawca odpowiada wobec klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta. W przypadku klientów nie będących konsumentami , sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
  2. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@twesukienki.pl a reklamowany towar należy dostarczyć sprzedawcy na adres podany w wiadomości zwrotnej, z dopiskiem „reklamacja”. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wyżej wskazanych danych nie będą podlegać rozpatrzeniu przez sprzedawcę.
  3. Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić sprzedawcy nie później niż w ciągu dwóch (2) dni licząc od dnia odebrania przesyłki.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie czternastu (14) dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany towar. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekaże klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail klienta lub skontaktuje się z nim telefonicznie.
  5. W razie niezajęcia przez sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez kupującego reklamacji w terminie czternastu (14) dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez sprzedawcę za zasadną.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
  7. Nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a oryginałem wynikają z powodów technicznych i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  8. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego na poczcie polskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
  9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca wyśle do klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), a gdy okaże się to niemożliwe sprzedawca zaproponuje klientowi inny towar stanowiący substytut wadliwego towaru lub zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru.
  10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

  VIII. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

  1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania przy zachowaniu rachunku (faktury).
  2. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Dostarczony musi być kompletny i posiadać metki. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z regulaminem, sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu siedmiu (7) dni roboczych na wskazane przez klienta konto bankowe.
  3. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie (szyte na miarę) nie podlegają wymianie i zwrotowi.
  4. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi klient. Sprzedawca

  IX. Pozostałe

  1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sprzedawcę z klientami umów sprzedaży
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu internetowego. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych klientów korzystających ze sklepu internetowego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ilości towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wycofywania lub wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, jaki i również ich modyfikacji na stronie sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy przed dokonaniem ww. Zmian.
  4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.
  5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujących na terenie rzeczypospolitej polskiej.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

   

  RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI

  §.1 Postanowienia Ogólne

  1. Administratorem danych jest firma Twe Sukienki Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w 20-258 Turka, ul. Brzozowa 7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000679639 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7133094802, REGON: 367337488. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
  2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
  3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  5. Dane osobowe podawane w formularzu na stronie Twe Sukienki są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

  §2. Administrator Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z naszej strony i dokonujesz zamówienia, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.
  2. Usługodawca jest także administratorem osób dokonujących przelewu na konto bankowe.
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów).
  4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep@twesukienki.pl
  6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.